“ ลูกคือปาฏิหาริย์
และของขวัญแห่งชีวิต
ที่เราสร้างได้ ”

Gina fertility studio

Our Service

การผสมเทียมหรือฉีดเชื้อ

( Intrauterine insemination, IUI )

เก็บอสุจิจากอัณฑะ

( Testicular Sperm Extraction, TESE )

เด็กหลอดแก้ว IVF

( In Vitro fertilization )

อิกซี่ ICSI

( Intra Cytoplasmic Sperm Injection )

การแช่แข็งไข่ อสุจิ ตัวอ่อน

( Oocyte/Sperm/
Embryo Cryopreservation )

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน

( Pre-implantation Genetic Testing,
PGT )

การผสมเทียม หรือการฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมเข้าโพรงมดลูก

(Artificial Insemination, AI or Intra-Uterine Insemination, IUI)

การผสมเทียม (Artificial Insemination, AI) หรือการฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมเข้าโพรงมดลูก (Intra-Uterine Insemination, IUI) คือ กระบวนการที่ฉีดของน้ำเชื้ออสุจิผ่านปากมดลูก โดยใช้ท่อซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ผ่านปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูกฝ่ายหญิง เพื่อให้ตัวอสุจิที่สมบูรณ์ไปปฏิสนธิกับไข่ในท่อนำไข่

การผสมเทียม เป็นกระบวนการเบื้องต้น ที่ใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากโดย น้ำเชื้ออสุจิที่จะใช้ในการฉีดน้ำเชื้ออสุจินั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมหรือการปั่นล้างด้วยน้ำยาเตรียมทีมีคุณสมบัติเฉพาะก่อนทุกครั้ง กระบวนการปั่นล้างจะสามารถคัดเลือกตัวอสุจิที่มาความสมบูรณ์ในด้านทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอสุจิรูปร่างปกติ การเคลื่อนไหวในเกณฑ์ปกติ และ ผ่านกระบวนการปรับความเข้มข้นของน้ำเชื้ออสุจิเพื่อให้ได้น้ำเชื้ออสุจิที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฎิสนธิ การปั่นล้างหรือการเตรียมน้ำเชื้ออสุจิ จะสามารถคัดแยกเซลล์อื่น ที่มีผลเสียต่อความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิได้ด้วย ได้แก่ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และ เชื้อโรคอื่นๆที่ปนเปื้อนในน้ำเชื้ออสุจิ โดยวิธีการเตรียมน้ำเชื้ออสุจิวิธีต่างๆ จะให้ผลที่แตกต่างกันขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการเตรียม และคุณภาพของน้ำเชื้ออสุจิก่อนเตรียม

น้ำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียม จะถูกฉีดผ่านปากมดลูกเข้าไปในสู่โพรงมดลูกฝ่ายหญิง โดยสามารถลัดขั้นตอนธรรมชาติที่เชื้ออสุจิจะต้องว่ายผ่านปากมดลูกที่หลังการมีเพศสัมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยภายหลังจากการฉีดเชื้ออสุจิผ่านปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูก เชื้ออสุจิที่แข็งแรง ในความเข้มข้นและปริมาณที่เหมาะสม (จากกระบวนการเตรียม) ตัวอสุจิจะว่ายผ่านโพรงมดลูกเข้าสู่ท่อนำไข่ทั้งสองข้าง และ ปฏิสนธิกับไข่ที่ตกแล้วซึ่งกำลังเดินทางผ่านท่อนำไข่ขณะที่เจอกับตัวอสุจิ จากนั้น ตัวอสุจิจะทำการปฏิสนธิกับไข่ตามธรรมชาติ โดยตัวอ่อนหลังการปฎิสนธิ จะเดินทางผ่านท่อนำไข่ กลับเข้าสูโพรงมดลูก และฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกที่เหมาะสมต่อไป

การผสมเทียมหรือ IUI เป็นกระบวนการรักษาฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ถูกเลือกเพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นลำดับแรก เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความผิดปกติดังนี้

คู่สมรสที่เหมาะสมสำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการผสมเทียม หรือ IUI

 1. มีความเข้มข้นของตัวอสุจิปกติ แต่ มีจำนวนตัวอสุจิที่มีการเคลื่อนไหวและรูปร่างปกติน้อยกว่าปกติ
 2. มีความเข้มข้นของตัวอสุจิน้อยกว่าปกติ แต่ มีจำนวนตัวอสุจิที่มีการเคลื่อนไหวและรูปร่างปกติ
 3. มีปริมาณน้ำเชื้ออสุจิน้อยกว่าปกติ ต่อการหลั่ง1 ครั้ง
 4. ฝ่ายชายมีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่สามารถเก็บน้ำเชื้ออสุจิได้ เช่น ท่อปัสสาวะเปิดต่ำ (Hypospadia) ภาวะกามตายด้าน (Impotence) อวัยวะเพศชายแข็งตัวผิดปกติ (ED, Erectile Dysfunction)
 5. ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติ ของอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่น ปากมดลูกตีบ (Cervical Stenosis) ภาวะช่องคลอดหดเกร็ง (Vaginismus)
 6. คู่สมรสที่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของภาวะมีบุตรยากหลังการตรวจเบื้องต้น

คุณสมบติ 3 ข้อที่ต้องมี ในคู่สมรสที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียม หรือ IUI

 1. ฝ่ายหญิงต้องมีการตกไข่เกิดขึ้น
 2. ฝ่ายหญิงต้องมีท่อนำไข่ที่ไม่ตีบหรือตัน อย่างน้อย 1 ข้าง
 3. ฝ่ายชาย ต้องมีตัวอสุจิ ในความเข้มข้นและมีการเคลื่อนไหวที่ผ่านเกณฑ์

ขั้นตอนการผสมเทียม

 1. ได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้น ว่า ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเข้าเกณฑ์ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยการผสมเทียม
 2. เข้าพบแพทย์ภายใน 1-3 วันแรกของประจำเดือน เพื่อฝ่ายหญิงจะได้รับยากระตุ้นไข่ที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะได้รับประทาน ในกลุ่ม Clomiphene Citrate หรือ Aromatase Inhibitor ทานติดต่อกัน 5 วัน
 3. รับการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ อัลตร้าซาวด์ เพื่อวัดขนาดฟองไข่ และความหนาของผนังมดลูก เพื่อประเมินวันตกไข่
 4. เมื่อขนาดฟองไข่ใหญ่เพียงพอจากการตรวจ อัลตร้าซาวด์ จะสามารถประเมินวันไข่ตกได้ หรือ อาจจะจได้รับยาเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตก และกำหนดวันฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
 5. ในวันที่นัดฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ฝ่ายชาย ซึ่ง งดหลั่งน้ำเชื้อมาเป็นเวลา 3-5 วัน ก่อนวันฉีดน้ำเชื้อ จะทำการเก็บน้ำเชื้อด้วยวิธี ช่วยตัวเอง (Masturbation) ในกระบอกเก็บน้ำเชื้อที่เตรียมไว้ และ ทางแลป จะทำการเตรียมปั่นล้างเชื้ออสุจิเพื่อทำการคัดเลือกตัวอสุจิที่เหมาะสม
 6. น้ำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมจะถูกฉีดผ่านปากมดลูกของฝ่ายหญิง ด้วยวิธีปราศจากเชื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และ ให้นอนพักหลังจากเสร็จกระบวนการตามเวลาที่เหมาะสม
 7. ภายหลังการรักษาด้วยวิธีการฉีดน้ำเชื้อ ฝ่ายหญิง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและปฏิบัติตัวได้ตามปกติ
 8. ภายหลังการรักษาด้วยวิธีการฉีดน้ำเชื้อ ประมาณ 2 สัปดาห์ ถ้าประจำเดือนไม่มา แนะนำให้ตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์ หรือ ปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินการตั้งครรภ์ต่อไป

อัตราการตั้งครรภ์

คู่สมรสมีโอกาสตั้งครรภ์จากการผสมเทียมประมาณ หรือ IUI ประมาณ 10-15% ต่อหนึ่งรอบการรักษา หากรักษาด้วยวิธีการผสมเทียมติดต่อกัน ประมาณ 3-6 เดือนแล้ว ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ อาจต้องจะพิจารณาแนวทางการรักษา หรือเปลียนวิธีหรือเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ต่อไป